۰۱ شهریور ۱۳۹۴

رادیو ایرآوا 1 شهریور 94= 23 اوت 2015

میهمانان: اعضای جامعه زندانیان سیاسی ایران

موضوع: هدف آیت الله بی بی سی و ... 
 از توجیه شکنجه چیست؟


قتل عام تابستان 67، بی سابقه ترین کشتار زندانیان سیاسی در تاریخ معاصر ایران و شاید جهان می باشد. 30،000 زندانی سیاسی که عمدتا از سازمان مجاهدین خلق بودند، بدستور کتبی خمینی ظرف چند هفته به قتل رسیدند. البته دردی که زندانیان سیاسی و خانواده های آنها در آن دوره تاریک متحمل شدند، غیرقابل تصور است. اما بدتر از آن اینکه 27 سال پس از آن جنایت هولناک، رسانه معلوم الحال بی بی سی یا آیت الله بی بی سی، به دو دشمن مردم ایران، یعنی دست اندرکاران سازمان مخوف ساواک، در یک کر هماهنگ با وابستگان نظام آخوندها، برای توجیه شکنجه با رسالت تاریخی خود یعنی دفاع از منافع دیکتاتور، میدان می دهد.
اینروزها در سالگرد آن قتل عام فجیع یعنی قتل عام 30،000 زندانی سیاسی در تابستان 67، هستیم و در ادامه سلسه برنامه های رادیو ایرآوا که به این مناسبت تهیه شده اند، امروز در خدمت چند تن از اعضای جامعه زندانیان سیاسی ایران، که خود از زندانیان دهه 60 و سال 67 بودند می باشم تا ضمن شنیدن گوشه کوچکی از آنچه در زندانهای آخوندها بر آنها تحمیل شده، به اهداف رسانه های خارجی فارس زبان از توجیه شکنجه بپردازیم.