۲۲ فروردین ۱۳۹۰

مصاحبه با خانم وحیده خرمرودی
مدیر اجرایی انجمن ایران دمکراتیک- حمله نیروهای عراقی
به ساکنین اشرف


http://vimeo.com/22237192