۲۵ مهر ۱۳۹۰

رادیو ایرآوا 24 مهر 90= 16 اکتبر 2011

میهمان: آقای حسین پویا، طنزنویس و عضو شورای ملی مقاومت

موضوع: معرفی کتاب ولی فقیه درگیر، رئیس جمهور جن گیر

جهت تهیه کتاب: hosseinpouya66@yahoo.co.uk