۰۷ فروردین ۱۳۹۱

  رادیو ایرآوا 6 فروردین 91= 25 مارس 2012
میهمان: آقای رضا شمس
موضوع: آمانو مغضوب رژیم، کشمکش قضاییه و مجریه آمریکا بر سر مجاهدین