۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۱

رادیو ایرآوا 10 اردیبهشت 91= 29 آوریل  2012

میهمان: دکتر کریم قصیم، مسئول کمیسیون محیط زیست شورای ملی مقاومت

موضوع: مخاطرات سیاسی، زیست محیطی و انسانی پروژه اتمی