۳۰ مرداد ۱۳۹۱

 رادیو ایرآوا 29 مرداد 91= 19 اوت 2012

میهمان: دکتر کاظم موسوی، سخنگوی حزب سبزهای ایران در آلمان
موضوع: کدام مخرب ترند: زلزله آخوندی یا زلزله طبیعی؟

دکتر کاظم موسوی، فارغ التحصیل دانشگاه فنی برلین در زمینه مدیریت علمی مهار و دفع مواد زاید صنعتی خطرناک در کشورهای در حال توسعه کسب کرده و از بنیانگذاران حزب سبزهای ایران و سخنگوی این حزب در آلمان می باشد.