۲۷ خرداد ۱۳۹۲

رادیو ایرآوا 26 خرداد 1392= 16 ژوئن 2013
 
میهمان: آقای رضا شمس
 
موضوع: آخوند روحانی؛ ناجی یا جام زهر رژیم؟
 
 
 
 
 

 
 
 


نوشته جدید آقای شمس با عنوان "آیا انتخابات، رژیم را تضعیف یا تقویت می کند؟" بهانه ای شد تا دررابطه با انتخابات رژیم با ایشان گفتگویی داشته باشم.