۱۳ مرداد ۱۳۹۲

رادیو ایرآوا 13 مرداد 1392= 4 اوت  2013

میهمان: آقای پرویز خزایی نماینده شورای ملی مقاومت در کشورهای نوردیک

موضوع: شورای ملی مقاومت و ایران فردا- قسمت 5- طرح خودمختاری کردستان

جهت آشنایی بیشتر با شورای ملی مقاومت و چگونگی کارکرد و مصوبات آن چندی پیش رادیو ایرآوا در سلسله برنامه هایی به نام شورای ملی مقاومت و ایران فردا، در خدمت آقای پرویز خزایی نماینده شورای ملی مقاومت در کشورهای نوردیک، را شروع کردیم که در قسمت پنجم به "طرح خودمختاری کردستان" می پردازیم.