۱۸ شهریور ۱۳۹۲

رادیو ایرآوا 17 شهریور 1392= 8 سپتامبر 2013

میهمانان رادیو ایرآوا: مصاحبه (انگلیسی) با شهابه باروتی در کمپ لیبرتی در عراق، دختر یکی از گروگانهای اشرفی که روز دهم شهریور توسط نیروهای عراقی ربوده شد


مصاحبه (فارسی) با آقای رضا شمس
موضوع: قتل عام در اشرف، چرا الآن؟