۱۱ مهر ۱۳۹۲

رادیو ایرآوا 7 مهر 1392= 29 سپتامبر 2013

میهمان: آقای جعفر پویه عضو سازمان چریکهای فدایی خلق ایران
موضوع: آیا مذاکره رژیم با جامعه جهانی و آمریکا منجر 
به لغو تحریمها خواهد شد؟