۰۷ بهمن ۱۳۹۲

رادیو ایرآوا 6 بهمن 1392= 26 ژانویه 2014

میهمان: آقای امیر کارگر شاعر و فعال سیاسی و از زندانیان سیاسی سابق

موضوع: آیا آزادی شبنم مددزاده نشاندهنده تغییر سیاست رژیم ایران است؟