۲۵ فروردین ۱۳۹۳

رادیو ایرآوا 24 فروردین 93= 13 آوریل 2014

میهمان: خانم زینت میرهاشمی، سردبیر ماهنامه نبرد خلق، عضو کمیته مرکزی سازمان چریکهای فدایی خلق ایران و عضو شورای ملی مقاومت ایران

موضوع: ویژگی قطعنامه راهبردی پارلمان اروپا


  لینک شنیداری برنامه کامل ایرآوا در Sound Cloud

خانم زینت میرهاشمی فعالیت سیاسی خود را از دوره دانش آموزی با سازمان چریکهای فدایی خلق در زمان حکومت شاه شروع کرد و در همین رابطه دستگیر و به حبس ابد محکوم شد که با انقلاب ضد سلطتنی از زندان آزاد گردید. زینت میرهاشمی که خود را یک کمونیست می داند در باره فعالیت مبارزاتی خود می گوید: «36 سال فعالیت سیاسی در جنبش فدایی با آرمان سوسیالیسم، برابری و عدالت اجتماعی و انتشار 345 شماره ماهنامه نبرد خلق، سرمایه زندگی سیاسی من تا به امروز است.