۱۰ آذر ۱۳۹۳

رادیو ایرآوا 9 آذر 93= 30 نوامبر 2014

میهمان: آقای یزدان حاج حمزه معاون کمیسیون اقتصاد شورای ملی مقاومت

موضوع: پیامدهای تمدید مجدد قرارداد ژنو و سرانجام 
مذاکرات مربوطه
 
هفته گذشته در خدمت آقای حسن داعی به مذاکرات 5+1 با رژیم ایران که به تمدید 7 ماهه منجر شد، پرداختیم. بی شک تمدید 7 ماهه، پیامدهای سیاسی و اقتصادی به همراه خواهد داشت که تاثیرات عمیقی بر مردم و منافع ملی ما خواهد گذاشت. از آنجا که ما از پیگیری دعوای هسته ای در پی تشخیص منافع ملی خودمان هستیم، برای پرداختن به پیامدهای تمدید مجدد قرارداد ژنو و سرانجام مذاکرات مربوطه، از آقای یزدان حاج حمزه، معاون کمیسیون اقتصاد شورای ملی مقاومت دعوت کردم تا در اینباره گفتگویی داشته باشیم.