۱۷ آبان ۱۳۹۴

رادیو ایرآوا 17 آبان 94= 8 نوامبر 2015

میهمان: آقای مهرداد هرسینی سخنگوی بنیاد توسعه و دمکراسی در خاورمیانه

موضوع: یکدندگی بر خروج ساکنان لیبرتی از عراق: خواسته انسانی یا دسیسه ای برای استرداد آنها به ایران؟
شاید شما هم با من هم عقیده باشید که نکته مهمی که پس از حمله موشکی 7 آبان = 29 اکتبر، برجسته شده است، موج همبستگی ملی با مجاهدین و حمایتهای سازمانها، گروهها، انجمنها، چه در داخل و چه خارج کشور و محکومیت جنایت حمله موشکی علیه ساکنان غیرمسلح کمپ لیبرتی توسط شخصیتهای سیاسی، اجتماعی، هنری و ادبی، می باشد. اما براه انداختن کمپین و کارزار از سوی افرادی که مشکوک به همکاری با وزارت اطلاعات رژیم ایران هستند، به چه منظوری است؟ آیا این فعالیتها صادقانه و برای خروج ساکنان لیبرتی از عراق به کشورهای اروپایی صورت می گیرد یا آنها برای پیاده کردن طرح قدیمی رژیم یعنی "جدا کردن سر از بدنه مجاهدین" با آخوندهای حاکم بر ایران همگام و همنشین شده اند؟ آیا خروج ساکنان لیبرتی از عراق، یک خواسته انسانی است یا دسیسه ای برای استرداد آنها به ایران؟