۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۵

رادیو ایرآوا 12 اردیبهشت 95= 1 مه 2016


میهمان: آقای یزدان حاج حمزه عضو شورای ملی مقاومت ایران

موضوع: روز جهانی کارگر؛ بیکاران و مزدبگیران ایران را دریابیم
سیاستهای ضدکارگری رژیم ولایت فقیه، وضعیت کارگران و مزدبگیران ایران را در شرایط اضطراری قرار داده و آنها را به سمت قیام سوق می دهد، بطوری که خامنه ای و رکن دیگر نظام، سپاه پاسداران، این واقعیت را بخوبی لمس کرده اند. از سوی دیگر اما حسن روحانی در بطن بحران اقتصادی بی سابقه در ایران، در حالیکه رژیم با خطر قیام بیکاران و محرومان روبروست، همچنان وعده های پسابرجامی می دهد و به جلب سرمایه خارجی برای مقابله با بیکاری دل بسته است.
امروز در خدمت آقای یزدان حاج حمزه، عضو شورای ملی مقاومت ایران هستم تا به مناسبت روز جهانی کارگر، به تاثیر برجام و "اقتصاد مقاومتی" خامنه ای، بر تحولات اقتصادی ایران، و ضرورت یاری رساندن به مزدبگیران و محرومان ایران، بپردازیم.