۱۸ مهر ۱۳۹۵

رادیو ایرآوا 18 مهر 95= 9 اکتبر 2016

میهمان: کشیش سعید عابدینی
زندانی عقیدتی سابق که خبر دستگیری اش در سراسر جهان انعکاس یافت، سه سال و نیم از زندگی خود را در زندان اوین و تحت شکنجه های جسمی و روحی گذراند. کشیش سعید عابدینی به خاطر فعالیتهای مذهبی، به 8 سال زندان محکوم شده بود. وی در ژانویه 2016، همراه با چند زندانی ایرانی-آمریکایی دیگر به خاک آمریکا بازگشتند. آقای عابدینی پس از بازگشت به آمریکا به افشاگریهای گسترده ای در رسانه های آمریکایی علیه رژیم دست زد و در دو گردهمایی مقاومت ایران در پاریس و در نیویورک علیه حضور حسن روحانی در سازمان ملل، شرکت و سخنرانی کرد.