۲۲ بهمن ۱۳۹۶

رادیو ایرآوا 22 بهمن 96= 11 فوریه 2018

میهمان: خانم گیسو شاکری شاعر، نویسنده، فعال حقوق زنان و آوازه خوان متعهد و 
معترض
موضوع: قیام ۹۶ و نقش هنر و هنرمندیکی از مقولات همیشگی و مطرح در جامعه، نقش هنر و هنرمند در مسائل اجتماعی و سیاسی بوده است. اما اصولا هنر چگونه تعریف می شود و هنر آیا وسیله است یا هدف؟ هنر معترض چه جایگاهی در این مقوله دارد؟ و رسالت هنرمند چیست؟ امروز در راستای سلسله مصاحبه های رادیو ایرآوا درباره قیام ۹۶، در خدمت خانم گیسو شاکری، شاعر، نویسنده و آوازه خوان متعهد و معترض و فعال حقوق زنان هستم تا در این مورد به گفتگو بنشینیم.