۰۷ مرداد ۱۳۹۷

رادیو ایرآوا ۷  امرداد ۹۷= ۲۹ ژوئیه ۲۰۱۸

میهمان: آقای مهرداد هرسینی سخنگوی بنیاد توسعه و دمکراسی در خاورمیانه

موضوع: تروریسم، یکی از سیاستهای استراتژیک نظام آخوندها
همانطور که می دانید، رژیم ایران در جهان بعنوان بانکدار و کشور صادر کننده تروریسم شناخته می شود. اما پیشینه تروریسم در رژیم آخوندها از کی شروع شد و آخوندها برای پیشبرد مقاصد شوم خود از چه دستگاهها و شبکه هایی کمک می گیرند؟ و آیا رژیم ایران با گروههای تروریستی القاعده و داعش برای اجرای طرحهای تروریستی خود، همکاری داشته است؟