۱۰ مرداد ۱۳۹۰

رادیو ایرآوا 9 مرداد 90= 31 ژوئیه 2011 

دومین قسمت از ویژه برنامه های رادیو ایرآوا به مناسبت سالگرد قتل عام زندانیان دهه 60
 میهمان: خانم منا روشن