۲۱ شهریور ۱۳۹۰

رادیو ایرآوا 20 شهریور 90= 11 سپتامبر 2011 

میهمان: دکتر کریم قصیم، مسئول کمیسیون محیط زیست شورای ملی مقاومت ایران
 
موضوع: بحث بودن یا نبودن مجاهدین در لیست آمریکا و امضای 37 نفره