۰۹ آبان ۱۳۹۰

 رادیو ایرآوا 8 آبان 90= 30 اکتبر 2011 

میهمان: دکتر منوچهر هزارخانی، نویسنده برجسته کشورمان و مسئول کمیسیون فرهنگ و هنر شورای ملی مقاومت ایران

موضوع: وضعیت اشرف پس از خروج نیروهای آمریکایی از عراق