۱۶ آبان ۱۳۹۰

رادیو ایرآوا 15 آبان 90= 6 نوامبر 2011 

میهمان: دکتر منوچهر هزارخانی، نویسنده و مسئول کمیسیون فرهنگ و هنر شورای ملی مقاومت
موضوع: بررسی انقلاب خاورمیانه و تاثیرات آن بر ایران