۳۰ آبان ۱۳۹۰

 رادیو ایرآوا 29 آبان 90= 20 نوامبر 2011
میهمان: آقای حسین پویا طنزنویس عضو شورای ملی مقاومت ایران
اجرای سه طنز -نامه خصوصی خامنه ای به تونی بلر در مورد بمب اتم، ملا و بمب اتم، و مشتی آقا