۰۷ آذر ۱۳۹۰

  رادیو ایرآوا 6 آذر 90= 27 نوامبر 2011 
 
میهمان: خانم شیرین نریمان، فعال حقوق بشر
موضوع: حضور نوری مالکی در واشنگتن و تظاهرات 12 دسامبر ایرانیان