۰۳ بهمن ۱۳۹۰

رادیو ایرآوا 2 بهمن 90= 22 ژانویه 2012 

میهمان: آقای حسین پویا طنزنویس عضو شورای ملی مقاومت
موضوع: غضنفر در بی بی سی به روایت حسین پویا