۲۴ بهمن ۱۳۹۰

  2012 رادیو ایرآوا 23 بهمن 90= 12 فوریه 

میهمان: آقای پرویز خزایی، سفیر سابق ایران در سوئد و نروژ و نماینده شورای ملی مقاومت در کشورهای نوردیک

موضوع: موضع غیرقابل فهم وزارت خارجه آمریکا در قبال اشرففایل کامل برنامه 23 بهمن  90


آقای پرویز خزایی تحصیلکرده حقوق در تهران و حقوق بین الملل در فرانسه می باشد و بعنوان کارشناس حقوق بین الملل در وزارت خارجه و در سازمان ملل و در دادگاه بین المللی لاهه نیز کار کرده است.  آقای خزایی دیپلومات حرفه ای وزارت خارجه ایران در زمان شاه بود. به گفته خودش در زمان انقلاب...
به دلیل دمکراتیک بودن انقلاب 57 همبسته به دلهای ایرانی بویژه با کارمندان، با دیگر دست اندرکاران به انقلاب پیوست و بطور فعال اعتصاب کارکنان دولت را تنظیم می کرد. آقای خزایی یکی از اعضای فعال در یک گروه زیرزمینی برای برگزاری اعتصابات کارکنان دولت علیه حکومت شاه بود. در اوایل پس از انقلاب و به همین دلیل مقام بالاتری پیدا کرد و بعنوان جانشین سفیر به سوئد رفت. وی سفیر ایران در نروژ بود. به گفته خودش ازهمان زمانیکه خمینی برچسب حکومت اسلامی زدن به انقلاب را آغاز کرد، با تشکیل شورای ملی مقاومت و همزمان با ورود آقای رجوی به فرانسه، مخفیانه به این ائتلاف پیوست و بیش از یکسال را  در حالیکه در سفارت بود ، برای شورای ملی مقاومت ایران فعالیت می کرد. زمانی که رژیم آخوندها از این قضیه خبردار شد آقای خزایی طی یک کنفرانس مطبوعاتی که بازتاب گسترده ای هم در رادیو و تلویزیونهای اروپایی و هم جهانی پیدا کرد، رسما و علنا با اعلام انزجار از رژیم ملاها به شورای ملی مقاومت پیوست. آقای خزایی یکی از سه دیپلومات جدا شده ایرانی بود که به شورای ملی مقاومت ایران می پیوست. دو دیپلومات جداشده دیگر، زنده یادان دکتر کاظم رجوی در سال 1990 و حسین نقدی، کاردار سفارت در رم در سال 1993 توسط تروریستهای صادراتی رژیم آخوندها ترور گردیدند. فعالیت در سازمانهای بین المللی در بخشهای مختلف حقوق بشر در سازمان ملل از جمله فعالیتهای آقای خزایی می باشد.  آقای پرویز خزایی هم اکنون نماینده شورای ملی مقاومت  ایران در کشورهای نوردیک (شمال اروپا) می باشد.