۰۸ اسفند ۱۳۹۰

   رادیو ایرآوا 7 اسفند 90= 26 فوریه  2012
میهمان: دکتر رضا مریدی، نماینده حزب لیبرال در پارلمان انتاریو
موضوع: موضع کانادا در قبال رژیم ایران