۱۴ اسفند ۱۳۹۰

رادیو ایرآوا 14 اسفند 90= 4 مارس  2012

میهمان: دکتر کریم قصیم، نویسنده، محقق و مسئول کمیسیون محیط زیست شورای ملی مقاومت

موضوع: تجربه تلخ لیبرتی