۲۲ اسفند ۱۳۹۰

2012  رادیو ایرآوا 21 اسفند 90= 11 مارس 

 میهمان: دکتر کاظم موسوی، سخنگوی حزب سبزهای ایران

موضوع: وزارت خارجه آمریکا و کوبلر علیه اشرف