۲۸ فروردین ۱۳۹۱

رادیو ایرآوا 27 فروردین 1391= 15 آوریل 2012
میهمان: آقای حسین پویا طنزنویس عضو شورای ملی مقاومت

  موضوع: ما و بی بی سی و بقیه چیزها