۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۱

رادیو ایرآوا 24 اردیبهشت 91= 13 مه  2012

میهمان: آقای محمدرضا روحانی، وکیل دادگستری و مسئول امور ملیتها در شورای ملی مقاومت
موضوع: ما همه افغان هستیم- بررسی نقض حقوق بشر افغانیهای ایران