۰۸ خرداد ۱۳۹۱

 رادیو ایرآوا 7 خرداد 1391= 27 مه 2012


 
میهمانان: دکتر خسرو شهریاری، نویسنده و کارگردان تئاتر و خانم گیسو شاکری، آوازخوان معترض و فعال جنبش زنان
موضوع: نمایش شاملو، عشق، ابدیت