۲۰ شهریور ۱۳۹۱

 رادیو ایرآوا 19 شهریور 91= 9 سپتامبر 2012
میهمانان: آقای رضا شمس و عالیجناب دیوید کیلگور
 
موضوع: بستن سفارت رژیم در اتاوا و گامهای بعدی کانادا