۲۲ آبان ۱۳۹۱

رادیو ایرآوا 21 آبان 1391= 11 نوامبر2012  
بخش فارسی؛

میهمان: خانم پیمانه شفایی، فعال سیاسی در شبکه های اجتماعی
 
موضوع: ستار بهشتی، سمبل سازش ناپذیری نسل جوان
 
 
 
 
 
 
Irava's English segment;

Guest: Shahram Golestaneh, the head of "Iran Democratic Association"

Topic: Sattar Beheshti killed under torture by the Iranian regime

Interview with Mr. Golestaneh