۱۵ آبان ۱۳۹۱

رادیو ایرآوا 14 آبان 1391= 4 نوامبر 2012
 
میهمان: آقای رضا شمس، نویسنده و فعال سیاسی
 
موضوع: تشکیل جبهه همبستگی ملی با کدام نیروها؟