۰۴ دی ۱۳۹۱

رادیو ایرآوا 3 دی 1391= 23 دسامبر 2012
 
میهمان: خانم وحیده خرمرودی، مدیر اجرایی انجمن ایران دمکراتیک
 
موضوع: لغو برچسب تروریستی از سازمان مجاهدین خلق در کانادا
 
 
 
 
 
لینک شنیداری مصاحبه - فایل سبک برای داخل کشور