۰۶ اسفند ۱۳۹۱

رادیو ایرآوا 6 اسفند 1391= 24 فوریه 2013
 
میهمان: خانم مریم شیخی، فرزند یکی از زندانیان سیاسی دهه 60
 
موضوع: کودکان زندانیان سیاسی دیروز، فعالین سیاسی امروز
 
 
 
 
 
 

هدف از دعوت میهمان این هفته ایرآوا اشک ریختن و دل سوزاندن بحال او نیست که او نیز خود را قربانی قلمداد نمی کند و علیه رژیم ایران در خارج کشور بسیار فعال است. با قدرت گرفتن آخوندها در ایران پس از انقلاب ضد سلطنتی 57، بار دیگر آزادیخواهان هزار هزار روانه زندانها شده، تحت شکنجه قرار گرفتند و اعدام شدند که این روند تا به امروز همچنان ادامه دارد. بی شک ترس از
دست دادن پدر یا مادر یا هر دو برای هر کودکی سخت و دردآور است. اینک خانواده ای را در نظر بگیرید که حکومت، مادر خانواده را چون پدر در دسترس نیست، به گروگان بگیرد و زندانی کند. آیا قادر به تصور و درک احساسات کودکان این خانواده هستید؟ میهمان امروز رادیو ایرآوا، خانم مریم شیخی در هشت سالگی دقیقا چنین شرایطی به او تحمیل شد و دوران کودکی اش را که می بایست مملو از شادی و بازی و فراغ بال می بود، حکومت، از او ربود. سرگذشت مریم شیخی، اما سرگذشت یک نفر و یک خانواده نیست. سرگذشت هزاران هزار کودک ایرانی است که هر چند دنیای کودکی شان ربوده شده و ستم دیده اند، اما خود را ضعیف نمی بینند و آزادیخواهی را فریاد می زند. اجازه بدهید از خود خانم شیخی بشنویم آنچه که بر او رفت را.