۱۹ فروردین ۱۳۹۲

رادیو ایرآوا 18 فروردین 1392= 7 آوریل 2013
 
میهمان: آقای یزدان حاج حمزه معاون کمیسیون اقتصاد شورای ملی مقاومت
 
موضوع: زیر و روی اوضاع وخامتبار اقتصاد ایران