۲۰ خرداد ۱۳۹۲

رادیو ایرآوا 19 خرداد 1392= 9 ژوئن 2013
 
میهمان: آقای شهرام گلستانه، مسئول انجمن ایران دمکراتیک
 
موضوع: تصویب لایحه قتل عام 67 در پارلمان کانادا بعنوان جنایت علیه بشریت
 

 
 

پارلمان فدرال کانادا روز چهارشنبه 5 ژوئن برابر با 15 خرداد 92، قتل عام زندانیان سیاسی تابستان 67 که به فرمان خمینی بوقوع پیوست را با حمایت احزاب مختلف کانادا در یک اقدام بی سابقه، بعنوان جنایت علیه بشریت و روز اول سپتامبر را بعنوان روز همبستگی با زندانیان سیاسی ایران، برسمیت شناخت. این اولین باریست که پارلمان یک کشور رسما قتل عام هزاران زندانی مجاهد و مبارز در سال 67 را برسمیت می شناسد.