۲۴ تیر ۱۳۹۲

رادیو ایرآوا 23 تیرماه 1392= 14 ژوئیه 2013

میهمان: خانم وحیده خرمرودی، مدیر اجرایی انجمن ایران دمکراتیک

موضوع: آخرین تیر مارتین کوبلر بسوی ساکنین اشرف و لیبرتی در شورای امنیت ملل متحد