۲۷ مرداد ۱۳۹۲

رادیو ایرآوا 27 مرداد 1392= 18  اوت 2013

میهمان: شاعر و نویسنده متعهد آقای رحمان کریمی

موضوع: شصتمین سالگرد کودتای 28 مرداد 1332دوشنبه 28 مرداد 1392 برابر است با شصتمین سالگرد کودتای 28 مرداد، علیه تنها دولت ملی دکتر محمد مصدق. این کودتا با همدستی، روحانیت، دربار و حزب توده با عامل بیگانه طراحی و پیاده شد و نهایتا دولت دکتر مصدق با دستگیری او سقوط کرد و خودش پس از تحمل زندان، به احمدآباد تبعید گردید که همانجا درگذشت. به همین مناسبت از شاعر و نویسنده متعهد آقای رحمان کریمی که در آنزمان نوجوانی بودند، دعوت کردم تا به این کودتای ضد ایرانی بپردازیم.