۰۴ شهریور ۱۳۹۲

رادیو ایرآوا 3 شهریور 1392= 25 اوت 2013

میهمان: آقای مهرداد هََرسینی، نویسنده و مبارز سیاسی

موضوع: سیاست جدید خامنه ای: لحن محترمانه، عملکرد خصمانهآقای مهرداد هَرسینی مدیر مسئول وبلاگ پژواک همبستگی هستند که برخی از مقالات تحلیلی وی از شرایط رژیم در داخل و در صحنه بین المللی در سایت همبستگی ملی نیز درج شده است.