۲۷ آبان ۱۳۹۲

رادیو ایرآوا 26 آبان 1392= 17 نوامبر 2013

میهمان: آقای پرویز خزایی نماینده شورای ملی مقاومت ایران در کشورهای نوردیک

موضوع: برای آزادی 7 گروگان اشرفی به غیر از اعتصاب غذا چه می توان کرد؟