۰۵ اسفند ۱۳۹۲

رادیو ایرآوا 4 اسفند 1392= 23 فوریه 2014

میهمان: استاد رضا اولیا نقاش و مجسمه ساز عضو شورای ملی مقاومت

موضوع: معرفی کتاب جدید آقای اولیا: "فرزندان ایران" و نکات ایشان در مورد ضرورت ارائه کار گروهی هنرمندان متعهد در خارج کشور