۰۸ اردیبهشت ۱۳۹۳

رادیو ایرآوا 7 اردیبهشت 1393= 27 آوریل 2014

میهمان: آقای جعفر پویه از اعضای سازمان چریکهای فدایی خلق ایران و عضو هیات تحریریه نشریه نبرد خلق

موضوع: چرا رژیم به زندانیان سیاسی حمله کرد؟