۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۳

رادیو ایرآوا 14 اردیبهشت 93= 4 مه 2014

میهمان: آقای یزدان حاج حمزه معاون کمیسیون اقتصاد شورای ملی مقاومت

موضوع: دولت روحانی و طرح بی سرانجام حذف یارانه ها

مردم ایران با ثبت نام 97 درصدی در پر کردن فرم تقاضای مجدد یارانه ها، به گویاترین لحن و بطور بی سابقه ای، به التماسهای حسن روحانی، رئیس جمهور نظام و همچنین تهدیدات و شاخ و نشان کشیدنهای مراجع تقلید و سران رژیم، دهن کجی کردند. اقدامی بی نظیر که خود رفراندومی علیه رژیم به حساب می آید.