۱۸ آبان ۱۳۹۳

رادیو ایرآوا 18 آبان 93= 9 نوامبر 2014

میهمان: آقای کامل نورانی فرد، عضو کمیته مرکزی سازمان خه بات کردستان ایران

موضوع: حمله داعش به کوبانی و آرایش نیروها علیه داعشمیهمان امروز رادیو ایرآوا آقای کامل نورانی فرد، عضو کمیته مرکزی سازمان خه بات کردستان ایران، هستند. تماسم با ایشون چند روز پیش در اقلیم کردستان و در شرایط بحرانی منطقه وصل شد. گفتگویی که خواهید شنید پاسخ به چرایی حمله داعش به کوبانی و آرایش نیروها علیه داعش می باشد.