۱۴ دی ۱۳۹۳

 رادیو ایرآوا 14 دی 93= 4 ژانویه 2015
این مصاحبه به زبان انگلیسی است

میهمان: خانم دنیا اخوان دانشجوی ایرانی/آمریکایی مسیحی و فعال حقوق بشر
Deteriorating situation of Christians in Iran since Hassan Rouhani took office

موضوع: وخامت وضعیت مسیحیان در ایران از زمان روی کار آمدن حسن روحانی