۰۸ دی ۱۳۹۳

رادیو ایرآوا 7 دی 93= 28 دسامبر 2014

میهمان: آقای شهرام گلستانه مدیر انجمن ایران دمکراتیک

موضوع: قانون مصوب سنا و کنگره آمریکا و الحاقیه مربوط به اشرف و لیبرتی با امضای رئیس جمهور اوباما 

                                                         انجمن ایران دمکراتیک