۱۹ بهمن ۱۳۹۳

رادیو ایرآوا 19 بهمن 03= 8 فوریه 2015

میهمان: آقای عزیزالله پاکنژاد عضو شورای ملی مقاومت

موضوع: بهمن 57؛ شورش یا انقلاب؟
روز 22 بهمن 57 حکومت محمدرضا شاه پهلوی سرنگون شد. هر چند انقلاب ضدسلطنتی مردم ایران با سرنگونی رژیم شاه به خواسته های خود نرسید و با ظهور آخوندی به نام خمینی به انحراف کشیده شد اما این انقلاب مردمی دستاوردهای گرانبهایی برای مردم ایران به ارث گذاشت.